น้ำดื่ม MIRACLE “Nano water”

มีความกระด้างของน้ำปานกลาง  มีประจุไฟฟ้าสูงและเป็นสื่อนำความร้อนที่ดี   มีความเป็นด่างอ่อน ๆ โดยมีค่าความเป็นกรด – ด่าง ระหว่าง pH 7.25 – 8.50   มีปริมาณออกซิเจนเจือปนอยู่สูง(นายแพทย์ Otto Warburg)  ใช้บรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน   สำหรับบรรจุน้ำที่ผ่านพลังงานแม่เหล็ก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>